Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

De Statuten

Statuten Stichting Zaandijk Leeft sinds 17 mei 2004

Naam, Zetel en Duur
Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: STICHTING ZAANDIJK LEEFT.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 2

 1. De stichting, die zich richt op Oud Zaandijk, heeft tot doel:
  – het promoten van Oud Zaandijk;
  – het verzorgen van activiteiten en evenementen op onder meer sociaal, cultureel, economisch, historisch en maatschappelijk gebied;
  – het bevorderen van een goede samenwerking tussen personen, instanties en groeperingen die zich bezighouden met Oud Zaandijk;
  – het stimuleren van (historisch) onderzoek en publicaties;
  – het verstrekken van informatie;
  – het verbeteren van de totale leefsituatie;
  – het in de ruimste zin opkomen voor de belangen van Oud Zaandijk;
  – en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting richt zich daarbij niet alleen op diegenen die woonachtig zijn in Oud Zaandijk.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  – het verzorgen en houden van vergaderingen, promotionele activiteiten en overige bijeenkomsten;
  – het verstrekken van documentatie en andere informatie;
  – het bevorderen van ontspanning en vrijetijdsbesteding;
  – het instellen van vaste of tijdelijke commissies;
  – het stimuleren van de betrokkenheid van de bewoners van Oud Zaandijk;
  – het vergroten van kennis, inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel;
  – het aanbieden en toegankelijk maken van informatie en inzichten.
 3. Onder “Oud-Zaandijk” wordt in deze statuten verstaan het gebied in het voormalige dorp Zaandijk (thans gemeente Zaanstad), gelegen tussen de Zaan en de spoorlijn Zaandam-Uitgeest.

Vermogen
Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
– subsidies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten, welke laatste slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
– alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur
Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.298 Burgerlijk Wetboek kunnen bestuursleden worden ontslagen door dezelfde personen of instanties die bevoegd zijn om bedoelde bestuursleden te benoemen.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 5

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente Zaanstad.
 2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex/telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid
Artikel 6

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Vertegenwoordiging
Artikel 7

 1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Bovendien kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 2. Het bestuur kan voorts schriftelijk een algemene of beperkte volmacht geven aan één of meer leden van het bestuur of aan (een) derde(n) om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
– door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, indien het bestuur zulks besluit vergezeld van een rapport van een deskundige, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
 4. Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur déchargeert de penningmeester.

Reglement
Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening
Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In de stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: “in liquidatie”.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Commissies
Artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van bepaalde werkzaamheden van de stichting een of meerdere commissies in te stellen.
 2. Een commissie als in lid 1 bedoeld kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.
 3. Het bestuur kan voor een commissie een reglement vaststellen waarin onder meer de taak, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van een commissie zijn opgenomen. Een zodanig reglement kan te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd.

Slotbepalingen
Artikel 14

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Feitelijk adres stichting
Het eerste feitelijke adres van de stichting luidt: Lagedijk 176, 1544 BL Zaandijk, gemeente Zaanstad.

slot van de akte
Dossiernummer: 34207491
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam

Rechtspersoon:
Rechtsvorm :Stichting
Statutaire naam :Stichting Zaandijk Leeft
Statutaire zetel: Zaanstad
Adres :Lagedijk 176, 1544 BL Zaandijk
Telefoonnummer :075-6212262
Eerste inschrijving in het handelsregister :17-05-2004

Dossiernummer 34207491

Kamer van Koophandel, AMSTERDAM
HOOFDKANTOOR
DE RUYTERKADE 5
Postbus 2852, 1000 CW AMSTERDAM