Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rooswijk

Woonwijk te Zaandijk ten westen van de spoorlijn en ten noorden van de Guisweg.
Rooswijk is in twee fasen gebouwd: in de jaren ’30 en in de tweede helft van de jaren ’60/begin jaren ’70. Rooswijk werd voor een groot deel gebouwd op de Zaandijkse vuilnisbelt, die daar vanaf het begin van de 20e eeuw was gesitueerd, in de jaren ’80 was bodemsanering in de wijk noodzakelijk.

Door de vondst van giftig chemisch afval moest de gemeente afzien van de voorgenomen bouw van ongeveer 4500 woningen aldaar. In het grondwater werden concentraties aangetroffen van onder meer tolueen, ethylbenzeen, xyleen, benzeen en tetrachlooretheen.

De vuilnisbelt waar de tweede fase van Rooswijk later op werd gebouwd was vaak een bron van grote ergernis. In 1972 werd de vuilnisbelt gesloten.

De oorspronkelijke plannen om in aansluiting op Rooswijk ook het Guisveld te bebouwen vonden mede dankzij inbreng van Werkgroep Behoud Guisveld, Vogelwacht Zaanstreek, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek KMZ, en veel bezorgde inwoners van Zaanstad, nooit doorgang, wel kwam in samenhang met deze plannen het gemeentehuis van Zaanstad, De Bannehof, aan de rand van de wijk te staan.

Eind 1990 werden de voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van Rooswijk met 1300 woningen. Per 1 januari 1987 woonden 2.721 personen in de wijk.